Deltagelse

Hvem kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen?

Spørgeskemaundersøgelsen iværksættes i foråret 2012 og sendes ud til alle jordemødre og speciallæger i obstetrik og gynækologi, samt læger under hoveduddannelsesforløbet til samme speciale (kursister). Da navne- og adresseoplysninger er trukket fra medlemsregistre i henholdsvis Jordemoderforeningen og Lægeforeningen, vil jordemødre og læger, der ikke er aktive medlemmer ikke modtage et spørgeskema.

Min kolleger har modtaget et spørgeskema, men det har jeg ikke! Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage?

Alle jordemødre og obstetrikere opfordres til at deltage i undersøgelsen. Hvis du ikke har modtaget et spørgeskema, kan det skyldes, at du ikke er medlem af din fagforening og derfor ikke står registreret i de adresselister, vi har fået udleveret, eller at du står registreret under en tidligere adresse. Desuden kan det jo ske, at dit skema er gået tabt i posten! Uanset årsag er du meget velkommen til at rekvirere et spørgeskema ved at skrive til den projektansvarlige, Katja Schrøder, på kschroeder@health.sdu.dk.

Hvordan svarer jeg på spørgeskemaet?

Du kan enten udfylde papirudgaven af spørgeskemaet og returnere det i den vedlagte frankerede svarkuvert. Eller du kan udfylde skemaet elektronisk på www.datafabrikken.dk  ved at bruge den personlige kode, der fremgår af det informationsbrev, du har modtaget sammen med spørgeskemaet. Hvis du svarer elektronisk, sparer vi arbejdstimer til indtastning af data. Som tak for dette, får du mulighed for at deltage i en lodtrækning om et ophold for to personer på Munkebo Kro. Se http://www.munkebokro.dk/nydelsesoph.html for mere information. Opholdet er sponseret af Libero og Munkebo Kro.

Hvem kan deltage i interviewundersøgelsen?

Det planlægges at udføre 16-20 individuelle interviews, ligeligt fordelt på jordemødre og læger. Deltagerne vil blive udvalgt ud fra deres svar i spørgeskemaundersøgelsen. I spørgeskemaet har man mulighed for at angive, om man ønsker at deltage i interviewundersøgelsen og skrive sit telefonnummer. Hvis man ikke ønsker at deltage, vil man naturligvis ikke kunne blive kontaktet.

Hvad handler interviewundersøgelsen om?

Først og fremmest vil du blive spurgt om at fortælle om det traumatiske fødselsforløb, som du har været involveret i. Hvordan oplevede du det – både mens det stod på og i tiden bagefter? Ud fra dine oplevelser vil vi bl.a. spørge om, hvordan det har påvirket dig i dit arbejdsliv og i dit private liv, hvilke støtte du har mødt i efterforløbet og hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til at arbejde i et fag, hvor du har ansvaret for andre menneskers liv. Interviewene er semistrukturerede, hvilket betyder, at der ikke er en fast række spørgsmål, som alle skal svare på; det vil være forskelligt, hvilke emner der er mest relevante i den enkelte interviewsituation. Alle interviews vil blive optaget på diktafon og transskriberet ud fra fastsatte procedurer. Interviewene vil blive behandlet med streng fortrolighed, ligesom alle data vil blive anonymiseret i forbindelse med analyse og fremstilling.

Hvor foregår interviewet henne?

Tid og sted for interviewet aftales individuelt mellem den projektansvarlige og deltageren. Det kan foregå i dit eget hjem, på din arbejdsplads, på vores kontor i Odense eller et helt fjerde sted. Interviewet varer ca. en time.